Επιστολή Γεωργίου Παπανδρέου προς Κωνσταντίνο, 9ης Ιουλίου 1965

Επιστολή Γεωργίου Παπανδρέου προς Κωνσταντίνο, 9ης Ιουλίου 1965 Εν Αθήναις τη 9η Ιουλίου 1965 Μεγαλειότατε,Με κατάπληξιν και βαθυτάτην οδύνην ανέγνωσα την χθεσινήν επιστολήν της Υμετέρας Μεγελειότητος. Είναι προφανές ότι αύτη αποτελεί έργον ολέθριων συμβούλων. Και εύχομαι όπως μη αποβή μοιραία δια το Έθνος. 1) Επισημαίνεται ότι από της 7ης Μαΐου δεν υπήρξεν εκ μέρους εμού…

Συμφωνία της Πλάκας

Συμφωνία της Πλάκας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΠΛΑΚΑΣ Την συμφωνία αυτή υπέγραψαν στη Γέφυρα της Πλάκας, στην Ήπειρο, στις 29 Φεβρουαρίου 1944, οι αντάρτες και η ΣΣΑ, για να τερματίσουν την κατάσταση εμφυλίου πολέμου μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.   ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΠΛΑΚΑΣ Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν του Εθνικού Αγώνος εναντίον των κατακτητών και…

Ομιλία του Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου λίγο πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ὑμεῖς μέν, εὐγενέστατοι ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι στρατιῶται καὶ πᾶς ὁ πιστὸς καὶ τίμιος λαός, καλῶς οἴδατε ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα καὶ ὁ ἐχθρὸς τῆς πίστεως ἡμῶν βούλεται ἵνα μετὰ πάσης τέχνης καὶ μηχανῆς ἰσχυροτέρως στενοχωρήσῃ ἡμᾶς καὶ πόλεμον σφοδρὸν μετὰ συμπλοκῆς μεγάλης καὶ συρρήξεως ἐκ τῆς χέρσου καὶ θαλάσσης δώσῃ…

Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου (μετάφραση Βενιζέλου) Α – Βικιθήκη – Μέρος Β

68. Κατηγορίαι των Κορινθίων κατά των Αθηναίων “Η ευθύτης, η οποία διέπει όλας τας πράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού σας βίου, ω Λακεδαιμόνιοι, σας καθιστά δυσπιστοτέρους προς ημάς τους άλλους, οσάκις διατυπώνομεν αιτιάσεις εναντίον τρίτων.